Statut reklamní a propagační soutěže

26. 8. 2019 | Jaro

Statut reklamní a propagační soutěže organizátora Korcule.com s.r.o. ve znění platném od 01.07.2019

 

 1. Základní ustanovení

 

1.1. Reklamní a propagační Soutěž (dále jako „Soutěž“) organizuje Korcule.com s.r.o., so sídlom Medveďovej 17, Bratislava 85104, IČO: 46588272, DIČ: 2023475872

(Dále jako „Organizátor“).

 

1.2. Soutěž se řídí pravidly uvedenými v tomto statutu (dále jen „statut“), které popisují práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla Soutěže.

 

1.3. Účelem reklamní a propagační Soutěže je zvýšit u široké veřejnosti zájem o produkty internetového obchodu www.spineo.cz

 

1.4. Soutěž není žádným způsobem řízena, sponzorovaná nebo v tomto smyslu jinak spojená se sociálními sítěmi www.facebook.com (dále jako „Facebook“) a www.instagram.com (dále jako „Instagram“), (dále společně jako „Sociální sítě „). Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje účastník Soutěže výhradně Organizátorovi a ne Sociálním sítím. Zároveň všechny otázky, komentáře a stížnosti týkající se Soutěže musí účastníci Soutěže směřovat Organizátorovi v souladu s tímto statutem.

 

 

 1. Trvání a místo Soutěže

2.1. Soutěž trvá od momentu jejího zveřejnění Organizátorem na Sociálních sítích do okamžiku vyhlášení vítěze Soutěže.

2.2. Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit, zkrátit, rozšířit nebo ukončit Soutěž kdykoliv, nebo změnit pravidla bez udání důvodu a to s účinností ode dne zveřejnění revidovaných pravidel na místě, které je k dispozici všem účastníkům Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně na sociálních sítích www. facebook.com a www.instagram.com).

2.3. Soutěž probíhá výhradně na Sociálních sítích, pokud z obsahu jednotlivých odkazů na webovou stránku Organizátora nebo jinou webovou stránku, nevyplývá změna místa průběhu Soutěže na tyto webové stránky.

 

 1. Způsob propagace

 

Propagace Soutěže a oznámení o trvání Soutěže se uskuteční prostřednictvím: Sociálních sítí, tak prostřednictvím propagace na internetové stránce Organizátora www.spineo.cz

 

 1. Podmínky účasti v Soutěži

 

4.1. Účastníkem Soutěže mohou být všichni aktivní uživatelé Sociálních sítí, jejichž účet na sociální síti Facebook nebo Instagram byl založen v souladu s podmínkami Sociálních sítí, s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky nebo jiného členského státu EU, starší než patnáct let, kteří splnili podmínky této Soutěže, zveřejněné na Sociálních sítích.

4.2. Účastník je povinen jednat výhradně v souladu s pravidly Soutěže.

4.3. Účastník se může zúčastnit Soutěže jeden krát, a to prostřednictvím jednoho účtu na sociální síti Facebook nebo Instagram. Pokud jde o osobu mladší než patnáct let je k účasti v Soutěži potřebný souhlas zákonného zástupce této osoby.

4.4. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru k Organizátorovi soutěže, k smluvnímu partnerovi soutěže ak jiným osobám, které se přímo podílejí na činnostech souvisejících s organizováním soutěže a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku . V případě, že se výhercem stane taková vyloučena osoba, Výhra nebude předána a v případě že Výhra jí byla předána, je tato osoba povinna Výhru vrátit Organizátorovi neprodleně po doručení písemné výzvy Organizátora, a pokud to není možné, nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry.

4.5. V případě porušení, nebo zneužití podmínek stanovených v čl. 4 tohoto statutu si Organizátor vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka ze Soutěže; vyloučení účastníka ze Soutěže musí obsahovat konkrétní odůvodnění.

 

 1. Forma Soutěže

 

5.1. Soutěž může probíhat v jedné nebo vice formách na základě povolených a zakázaných činností účastníka Soutěže určených podle tohoto článku, tak aby co nejlépe splňovala zájmy Organizátora a současně odpovídala podmínkám užívání stanovenými sociálními sítěmi Facebook a Instagram (viz www.facebook.com/page_guidelines.php a https://help.instagram.com/478745558852511).

5.2. Forma průběhu Soutěže bude vždy uvedena v záhlaví nebo v popisu dané soutěže zveřejněném prostřednictvím Sociálních sítí.

5.3. Formy soutěže:

 1. a) Tipovací soutěž – sestává z výběru komentáře nebo příspěvku, který co nejpřesněji odpovídá podmínkám, nebo otázkám určených Organizátorem;
 2. b) losovací soutěž – sestává z náhodného výběru komentáře nebo příspěvku podle Organizátorem stanovených kritérií;
 3. c) Znalostní Soutěž – sestává ze správného zodpovězení otázky dané Organizátorem prostřednictvím komentáře nebo statusu a následném výběru výherního komentáře Organizátorem;
 4. d) Kreativní Soutěž – sestává ze zveřejnění audio-vizuálních materiálů prostřednictvím komentáře nebo příspěvku na základě kritérií určených Organizátorem a následném výběru výherního komentáře nebo příspěvku Organizátorem.

5.4. Povolené činnosti účastníka:

 1. a) přidávání komentářů nebo možnost zvolit „To se mi líbí“ na Soutěž, na profil Organizátora, na stránky uživatelů souvisejících s Organizátorem a na profily na Sociálních sítích, přičemž takové jednání není považováno za jediné řízení účastníka Soutěže;
 2. b) přidávání příspěvků na profilovou, na hlavní, či na jakoukoli jinou veřejně přístupnou stránku Organizátora;
 3. c) přidávání komentářů, sdílení (například: stránky, obrázku, komentáře, atd.), nebo možnost zvolit „To se mi líbí“ k jednotlivým komentářem nebo příspěvkem v rámci Soutěže, přičemž takové jednání není považováno za jediné řízení účastníka Soutěže;
 4. d) další činnosti

5.5. Zakázané činnosti účastníka:

 1. a) označování, nebo jiná forma identifikace jakýchkoliv uživatelů (včetně účastníků) Sociálních sítí na fotografiích nebo na médiích podobného charakteru;
 2. b) přidávání příspěvků na profilovou, hlavní, či na jakoukoli jinou veřejně přístupnou stránku účastníka a dalších uživatelů Sociálních sítí;
 3. c) sdílení Soutěže prostřednictvím její prezentace ve formě profilové nebo úvodní fotografie účastníka a dalších uživatelů Sociálních sítí;
 4. d) vzájemné kontaktování účastníka Soutěže a Organizátora využíváním soukromých zpráv prostřednictvím Sociálních sítí;
 5. e) další činnosti.

5.6. O přípustnosti, resp. o vyloučení jednotlivých komentářů ze Soutěže rozhoduje Organizátor; přičemž tento je oprávněn vyloučit zejména ty komentáře, které:

 1. a) neodpovídají zadanému znění Soutěže;
 2. b) obsahují prvky násilí, pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy, zda účinnými právními předpisy;
 3. c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora, jeho duševní vlastnictví nebo pověst;
 4. d) porušují všeobecná práva třetích osob k duševnímu vlastnictví;
 5. e) u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení Pravidel a jiných předem stanovených podmínek Soutěže;
 6. f) nebyly přidány k tomu oprávněnou osobou (zejména v kontextu s definicí Účastníka Soutěže dle čl. 4.1 tohoto statutu);
 7. g) další možnosti.

 

 1. Výherci Soutěže

 

6.1. Výherci Soutěže jsou ti Účastníci Soutěže, jejichž vybral Organizátor na základě předem určených kritérií.

6.2. Jména výherců budou vyhlášeny v čase určeném v Soutěži, nejpozději však následující pracovní den po ukončení Soutěže.

6.3. Prohlášení jmen výherců Soutěže bude realizováno prostřednictvím veřejně dostupného komentáře k Soutěži, nebo zveřejněním na profilové, na hlavní, či na jakékoliv jiné veřejně přístupné stránce Soutěže nebo Organizátora na Sociálních sítích.

6.4. Po vyhlášení Výherce budou bližší informace o Výhře a její doručení podle čl. 7 dohodnuté prostřednictvím soukromých zpráv. Na toto řízení se nevztahuje čl. 5.5 písm. d), neboť v této době bude Soutěž již ukončena podle čl. 2.1.

6.5. Ujednání podle čl. 6.4 je provedeno ze strany Organizátora a to kontaktováním jednotlivých Výherce do 24 hodin od vyhlášení, přičemž následná odpověď od Výherce musí být Organizátorovi doručena do 24 hodin od zaslání prvotní zprávy Výherci, v opačném případě dána Výhra propadá ve prospěch Organizátora.

6.6. Organizátor není odpovědný za nemožnost navázání spojení s Výherci Soutěže a ani za následné propadnutí Výhry ve prospěch Organizátora.

 

 1. Výhra

 

 

7.1. Výhru může představovat jakákoliv hmotná, movitá věc malé hodnoty související s předmětem podnikání Organizátora, jakož i peněžní poukázka sloužící na nákup zboží na stránce Organizátora. Výhru v žádném případě nepředstavuje finanční nebo jiné obdobné plnění, jako ani poskytování nebo přijímání služeb. Výhra není podmíněna nebo omezena nutností externí registrace nebo zaplacením vkladu, jako ani jinými postupy nad rámec Soutěže.

7.2. Hodnota Výhry je ustanovena Organizátorem na základě příslušných právních předpisů. Náklady na dopravu Výhry jsou součástí Výhry.

7.3. Na výhru nevzniká právní nárok, kromě případů, kdy jde o veřejnou Soutěž na určité dílo nebo výkon; zároveň ji není možné vymáhat soudní cestou podle příslušných právních předpisů

7.4. Doručení Výhry:

Výhru lze doručit:

 • Převzetím Výhry od dopravce.

7.5. Účastník Soutěže nabude vlastnictví k Výhře jejím převzetím.

7.6. V případě dodání Výhry převzetím od dopravce se okamžik přechodu nebezpečí škody na výhře stanovuje k okamžiku předání předmětu Výhry prvnímu dopravci.

7.7. Dodání Výhry převzetím od dopravce

7.7.1. Dodání Výhry probíhá prostřednictvím doručovacího podniku GLS

7.7.2. Konkrétní způsob dopravy a adresu určí Účastník při sjednávání podle čl. 6.4 .; Organizátor informuje Účastníka o předání Výhry dopravci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou při sjednávání podle čl. 6.4.

7.7.3. Účastník si bez ohledu na čl. 7.4. může zvolit i jiný obdobný způsob dopravy. V takovém případě nese riziko (nebezpečí škody na Výhře) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy jako náklady podle způsobů dodání podle čl. 7.4.

7.7.4. V případě, že je z důvodů na straně Účastníka nutné Výhru doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno při sjednávání podle čl. 7.4., Nese náklady spojené s opakovaným doručováním Výhry, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Účastník.

7.7.5. Při převzetí Výhry od dopravce je Účastník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Výhry a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i Organizátorovi. V případě zjištění zjevného neoprávněného porušení obalu zásilky nemusí Účastník zásilku od dopravce převzít.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

8.1. Účastí v Soutěži každý Účastník Soutěže dává Organizátorovi Soutěže, v souladu s ustanovením § 11 a násl. zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen „zákon o ní“) dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, nick a fotografie av případě výherce i osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem prověření platné účasti účastníka Soutěže v Soutěži a předání výhry ze Soutěže účastníkovi Soutěže. Souhlas lze kdykoli odvolat, jinak je platnost souhlasu časově neomezená.

8.2. Účastník, který poskytl své osobní údaje zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.

8.3. Účastník Soutěže dává souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, případně neúplná adresa bydliště (obec) na Sociálních sítích (nebo webové stránce provozovatele). Přeshraniční přenos do třetích zemí se neuskutečňuje. Osobní údaje se budou poskytovat pouze třetím stranám na základě zvláštních předpisů např. daňový úřad, Slovenská obchodní inspekce. Účastník má právo písemnou formou na adrese sídla Organizátora, nebo osobně odvolat svůj souhlas, jinak platnost souhlasu zanikne po uplynutí 6 měsíců od udělení souhlasu se zveřejněním. Jak dotyčná osoba má Účastník práva ve smyslu § 28 zákona o ní na základě písemné žádosti nebo osobně u provozovatele žádat o opravu nesprávných, neaktuálních nebo neúplných údajů a další práva uvedená v § 28 cit. zákona.

8.4. Účastníci zapojením se do Soutěže potvrzuje, že ho Organizátor seznámil s podmínkami zpracování svých osobních údajů podle § 15 odst. 1 zákona o ní a že mu byly známy všechny potřebné informace podle zákona o ní.

 

 1. Zvláštní a závěrečná ustanovení

 

 

9.1. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu se statutem Soutěže, zda pravidly Sociálních sítí nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, například v důsledku duplicity Facebook nebo Instagram účtů nebo neoprávněného získávání podpory prostřednictvím komentářů, sdílením či podezřelého počtu like-ů, nemá nárok na výhru.

9.2. Případné námitky s průběhem Soutěže je možné zaslat na e-mailovou adresu Organizátora info@spineo.cz nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení Soutěže.

9.3. Organizátor neodpovídá za dodání Výhry, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží, či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže.

9.4. Tato Pravidla jsou úplné a závazné pro všechny Účastníky.

9.5. Veškerá terminologie používaná ve vztahu k Sociálním sítím je použita podle obvyklého smyslu takové terminologii kladeného za vinu.

9.6. Účastí v Soutěži Účastník potvrzuje úplné seznámení a bezvýhradný souhlas s těmito Pravidly.

9.7. V případě rozporu ustanovení Pravidel a dalších propagačních materiálů týkajících se Soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

9.8. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou v souvislosti se Soutěží mezi Organizátorem a Účastníkem se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy; toto ustanovení.

9.9. Tyto Pravidla jsou autorským dílem ve smyslu §3 zákona č. 185/2015 Sb. Autorský zákon. Používání těchto Pravidel bez předchozího souhlasu autora bude stíháno podle příslušných právních předpisů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *